Uhensigtsmæssig lukkethed

Det er fint nok, at punkter om salg og køb af grunde og ejendomme optræder som lukkede punkter på udvalgs- og byrådsdagsordener, når der er brug for det. Derimod vil det i den grad være ude af trit med demokratiet, hvis der lukkes ned for punkter, som tager udgangspunkt i fagligt baserede oplæg fra forvaltningen.  I så fald kunne man potentielt set lukke ned for rigtigt mange af de sager, der kommer på dagsordenen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Derfor stemte Enhedslisten naturligvis også nej til, at et punkt, som lidt misvisende havde fået overskriften “Kommunens 3 specialcentre”, skulle behandles som et lukket punkt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 29. maj. Dengang stod vi alene med vores holdning, men på det ekstraordinære udvalgsmøde den 19.6. blev der skabt politisk flertal for at bryde med lukketheden, så punktet kunne åbnes. Det er vigtigt, at der hermed er givet et klart politisk signal om åbenhed i forhold til både det beslutningsgrundlag, som forvaltningen løbende udarbejder til politikerne i forhold til dagsordenspunkterne, som til den politiske beslutningsproces som sådan.

Lukketheden omkring punktet har dels været uhensigtsmæssig, og virker i bedste fald uigennemtænkt.

Samtidigt kan der stilles berettigede spørgsmål ved timingen i forhold til fremlæggelse af punktet. Det kan være svært at få øje på de helt evidente argumenter for at fremrykke revisiteringen af eleverne fra Fjordskolens E-klasse med hvad der i sidste ende formentlig vil svare til 3-4 måneder. Og det har, som forventet, skabt frustrationer hos ledelse og medarbejdere på Fjordskolen samt forældrene til de børn, som det dybest set handler om. Det har både forvaltning og udvalgsformand naturligvis været ganske på det rene med.

Tilbage står det, som det hele dybest set handler om. Nemlig at sikre, at hvert enkelt barn får det mest optimale undervisningstilbud fremover.

Det betyder, at ledelse og de relevante lærere fra henholdsvis Fjordskolen, Lyreskovskolen, Kongehøjskolen og Hærvejsskolen skal vurdere hvert enkelt barns konkrete situation og behov og sætte det i relation til den daglige virkelighed, som de hver især vil kunne tilbyde det enkelte barn. Det må man gå ud fra, at både ledere og lærere fra de 4 involverede skoler både vil kunne samarbejde om og forholde sig fagligt seriøst til. Desuden inddrages børnenes forældre i processen, og man må ligeledes gå ud fra, at deres viden og erfaringer i forhold til barnet læring og trivsel tages seriøst.

Derfor er det også så brandhamrende ærgerligt både for de 4 involverede skoler og for forældrene, at lukketheden og timingen er kommet til at skygge for den faglige proces.

 

Jens Bundgaard Nielsen

Medlem af Byrådet for Enhedslisten