Sammenhængende inklusionspolitik

Såvel daginstitutioner som skoler forventes i de kommende år at skulle kunne inkludere stadigt flere børn, som tidligere har modtaget forskellige specialydelser. For daginstitutio-nernes vedkommende kan der for eksempel være tale om børn med mere eller mindre vidtgående handicap, mens der for skolernes vedkommende blandt andet kan være tale om børn, der tidligere har været visiteret til diverse former for specialundervisning af forskellige årsager.
Det bliver en stor udfordring af flere grunde. Det allervigtigste bliver naturligvis spørgsmålet om, hvordan man vil sikre sig, at det enkelte barn selv føler sig rummet eller inkluderet. God inklusion forudsætter tid til at forstå, inspirere og motivere det enkelte barn, og samtidigt have evnen til at få det sociale fællesskab i en børnegruppe eller i en klasse til at spille optimalt sammen. Desuden er det nødvendigt at få samtlige forældre involveret som positive medspillere. Og så er det helt afgørende at blive enige om, hvilke specifikke kriterier man forestiller sig at tage udgangspunkt i, når det skal vurderes, om inklusion af et barn er lykkedes fuldt ud. I den sammenhæng er barnets trivsel et helt afgørende parameter.
For os i Enhedslisten er det vigtigt, at en sammenhængende inklusionspolitik bliver funderet i et fælles ejerskab, der inkluderer de væsentligste aktører, herunder naturligvis også børnene og forældrene. Derfor har vi udarbejdet et forslag til at få udviklet en sammenhængende inklusions-politik, som vi vil fremsætte i det nye byråd. Ganske enkelt fordi vi betragter det som en nødvendighed. For børnene, for forældrene og for personalet i dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner og skoler. Og for sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykologer, praktiserende læger m.v.
Vores holdning er, at inklusion ofte forudsætter en tilstrækkelig tidlig indsats længe før det enkelte barn starter i folkeskolen. Det er væsentligt at få afklaret folkeskolens fremtidige arbejde med inklusion, men det er mindst lige så nødvendigt at fokusere på det arbejde med inklusion, som skal foregå, før børnene starter i folkeskolen.

Tilbage til “Konkrete politiske forslag fra Enhedslisten i Aabenraa”