Referat fra medlemsmøde onsdag den 20.6. 2018, 19.00 -21.00 Nygadehuset

 

Dagsorden :

Velkomst til nyt medlem Klaus, derfor en præsentationsrunde.

  1. Godkendelse af referat. Godkendt
  2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens. De næste måneder drejer det sig kun om budget-debat. Samtlige udvalg er blevet bedt om at komme med forslag til besparelser.

* EL`s ønske om en Borgerrådgiver, møder stadig modstand

* EL ønsker en grøn klima-tovholder

* Der arbejdes ud fra en forebyggelsesfunktion i forhold til stress

* der arbejdes for bedre normeringer i daginstitutioner

* der arbejdes med begrebet ligestilling

— der bliver udarbejdet forslag hen over sommeren

Vedr. budgettet gav Jens B udtryk for, at det for 2019 ser tilforladeligt ud, fordi KL`s forhandlinger med regeringen betød, at Aabenraa Kommune både på drift- og anlægssiden fik tilført ekstra midler. På driftssiden kommer de ekstra midler primært på baggrund af demografi-udviklingen (flere ældre m.v.). Hertil kommer et forventet beløb fra puljen for kommuner med særlige udfordringer, som kommer til august. For Aabenraa Kommunes vedkommende tildeles midlerne bl.a. på grund af en lavere gennemsnitlig skattebetaling pr. borger end gennemsnittet for landets kommuner i øvrigt. Alt i alt betyder det sandsynligvis, at hovedparten af de besparelser, som hvert udvalg var blevet bedt om at pege på forud for selve budgetforhandlingerne, ikke bliver udmøntet.

 

Jens B laver i løbet af juli måned et oplæg omkring Ø`s budgetforslag, hvorefter baggrundsgruppen vil blive indkaldt til et første “sorteringsmøde” i slutningen af juli måned.

 

  1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab og gør rede for visse punkter. Regnskabet er så fint og udførligt og giver sjældent anledning til spørgsmål.
  2. Medlemsstatus. 47 medlemmer
  3. Nyt fra SUF. Udsat på grund af fravær.
  4. Hjemmeside/facebooksiden v/Brian. Brian opfordrer alle til at levere indlæg, spots, billeder m.v., der har en politisk drejning.
  5. Det Røde Studie. — som begreb nedlægges, det har tjent sit formål. Fremover lægges spot, film, indslag m.v. ind under ”Det sker”.
  6. Debat: 100 dage med Enhedslisten Kan udvalgte punkter bruges lokalpolitisk ?

                      8.1 En værdig alderdom

                      8.2 En social indsats der samler alle op

                      8.3 Boliger, liv og kultur i hele Danmark

Emnerne blev taget op til en god debat, der blev diskuteret hvordan de forslagene kunne bruges lokalpolitisk og hvordan de evt. kunne inddrages i de kommende budgetforhandlinger

 

 

                      8.4 Uddannelse for livet Dette punkt gemmes til næste møde.

  1. Evaluering af kulturpris arrangement Generelt godt, ingen dækning fra pressen. Vi noterer os fordele og ulemper. Brian overvejer evt. i samarbejde med Mette/Fjordskolen om en fornyet henvendelse til pressen.
  2. evt. * Jette orienterer angående ALTV’s lukning.

                      * Birthe orienterer om en borgergruppe der arbejder med omstændighederne ved og følgerne af at den lokale læge i Løjt stopper.

Hermed mødedatoer for resten af året:

                                            Alle onsdage……           22 august  bestyrelsesmøde

                                                                                       12 sept.      Bestyrelsesmøde

                                                                                       3 okt.          Medlemsmøde

                                                                                       21 nov.       Bestyrelsesmøde

                                                                                       12 dec.        Bestyrelsesmøde

                                           Sæt krydser i kalenderen allerede nu !!!

Vi ønsker alle en god sommerferie og ses friske og veloplagte til august.

Mødt: Jens B, Brian, Gert, Kulilk, Birthe, Charlotte, Jette, Klaus, Jo. Afbud fra Anna og Lene D.

 

Mange hilsner Brian og Jo