Referat fra generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 19,00-22,00 .

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Jens b.
  2. Bestyrelsens beretning.

Kort oplæg v/Jens B. Orientering, beretningen blev godkendt. Den er udsendt til alle medlemmer.

  1. Godkendelse af regnskab. v/ Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab samt budget for 2018 og redegør for posterne. Regnskabet er revideret og blev godkendt. Budgetforslaget blev vedtaget.
  2. Medlemsstatus. 47 medlemmer. Vi fik 12 nye i 2017 hvoraf de 7 er kurdere.
  3. Valg af kontaktperson. Brian blev valgt og overtog hermed ordstyrerposten. Afdelingens fane blev overdraget til Brian.
  4. Valg af kasserer og valg af revisor. Birthe blev genvalgt som kasserer. Jette B. blev genvalgt som revisor. Henning blev valgt in absentia som revisorsuppleant.
  5. Valg af bestyrelse iøvrigt. Den afgående bestyrelse så således ud: Jens Bundgaard Nielsen, Birthe Osterling Andersen, Jo Christoffersen, Gert Nordklitgaard, Henning V. Jensen, Jens Christoffersen, Lene Syppli Nielsen, Brian Gormsen, Steen Thorborg.

Alle fremmødte blev opfordret til at stille op og der var følgende opstillede: Anna, Lene D, Steen, Kulilk, Jo, Gert, Jens B, Preben, Charlotte. Efter anonym afstemning og med Jette og Brian som stemmetællere ser bestyrelsen nu således ud:

                      Brian Gormsen – kontaktperson

                      Birthe O. Andersen – kasserer

                      Jo Christoffersen – referent og sekretær

                      Jens Bundgaard Nielsen – byrådsrepræsentant

                      Gert Nordklitgaard

                      Lene Dalsgaard

                      Anna Adelborg

                      Kulilk Kawa

                      Charlotte Kofoed

                      Preben Rasmussen – suppleant

                      Steen Thorborg – suppleant

Og hermed siges en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

  1. Tema: Enhedslistens landspolitiske profil, jfr. tidligere fremsendt oplæg.

Jens B gennemgår kort oplægget og fremhæver nogle punkter. Herefter ivrig debat og indspark: * om grundvand * om diverse miljøspørgsmål * om solceller * om vindmøller/havvindmøller * om pladsen i Kassø – Google og Apple`s placeringer * om Arwos * om arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål m.v. Der er nogle alvorlige uafklarede miljøproblematikker.* Flere kommentarer til oplægget i lokalpolitisk sammenhæng bl.a. om vores ønske om en grøn koordinator, en borgerrådgiver osv. * Mening om den almindelige devaluering af mennesker: regeringens fokus på: ”hvad koster en flygtning, en arbejdsløs, en syg”, kan sættes i relation til en måde at sætte vores egen politik op på.* Mening om opmærksomheden på de mindre lokalafdelinger kontra hovedstadens.

  1. Eventuelt. Steen orienterer om Enhedslistens kulturpjece, som her er vedhæftet.

Charlotte orienterer om mødet d. 9 april med Nicolai Villumsen og Saiar ang situationene i Syrien. Mødet holdes på Nygadehuset kl. 18 – 20, det bliver et åbent møde og der er nedsat en gruppe til forberedelse af program, annoncetekst m.v.: Brian, Charlotte, Jo, Kulilk og Birthe. Der sendes en invitation til medlemmerne.

Birthe orienterer om generalforsamling i Region sydjylland i Middelfart søndag d. 8 april, Birthe deltager og opfordrer en eller to mere til at tage med. Brian og Anna deltager i Årsmødet på Nørrebro d. 27-29 april.

Mvh  Jo og Brian