Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 16. 8. 2017

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat.. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet v/Gert. I forbindelse med budgetlægning for 2018 drøftes der besparelser i kommunen, samtidig ses der overskud på visse udvalgskonti, der laves overflytninger fra én konto til en anden osv.

Angående Fjordskolen: der er nu en politisk beslutning på, at den skal flyttes til Kruså til august 2018, men der arbejdes stadig fra mange sider på at ændre den beslutning.

 1. KV og Regionsrådvalget.

Aktuel status, herunder bl.a:

*  folder:  vi får trykt 4000 og følger tidligere uddelingsplan. Foldere og andet merchandise kan hentes hos kontaktperson Jens B. Deltager du i et arrangement, så tag nogle med.

*  Ø på gågaden: Birthe oplyser at vi –foreløbig- har fået tildelt et område på Mutter Stahlboms plads lørdag d. 7 oktober. Alle, der vil give en hånd med ved folderuddeling og synlighed ringer til Jo 21962030 eller mail: christoffersen.jo@gmail.com  Der kan evt. laves musik-arrangement, f.eks. i forbindelse med byens andre aktiviteter: vinsmagning (Brundlundskolen d. 2+9.9), Stafet-for-livet ( Høje Kolstrup d. 2+3.9) osv. Andre ideer, så bare kom frem !!

*  henvendelse om valgsamarbejde fra Die Linke:  der arbejdes videre med planer begge veje. De har inviteret os til at deltage i en debat om venstrefløjspolitik i Grænselandet på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Vibeke Syppli fra regionen kommer og fra os deltager Steen. Vi har inviteret dem til gågade-arrangementer efter det tyske forbundsstatsvalg.

*  hjemmeside og facebook-side:  Den nye hjemmeside står nu fiks og færdig, tak til Mette og Brian for et flot arbejde. Valgfolderen bliver lagt ind samt budgetforslaget til kommunen for 2018. Der er plan for opfølgning med bl.a. billeder fra arrangementer, valgmøder, aktioner m.v. til både hjemmeside og facebook. Hvis nogen tager billeder af noget aktuelt, så send dem til Mette.

De gamle referater ryger ud(gemt på usb) så vi starter på en frisk.

Angående facebook-siden kan byrådskandidaterne og andre, der evt. vil lave læserbreve eller har noget på hjerte, henvende sig til Brian: texbgo@gmail.com

Jens B. kontakter Brian i forbindelse med kandidatprofiler, likes m.v.

* Det Røde Studie:  Vi laver en opfølgning af præsentationen af de 3 spidskandidater.

*  spørgeskemaer til lokale kandidater: alle kandidater udfylder et profil-skema arrangeret af Altinget. Der kan komme andre spørgeskemaer og anmodninger om arrangementer. Jens B forsøget at holde styr på det.

*  Henning Hyllested vil gerne kigge forbi:  Det vil vi benytte os af……….

*  valgmøder:  det aftales efterhånden som anmodninger om deltagelse dukker op.

 1. Demokratipris.

Vi afventer tilbagemeldinger.

 1. Budget 2018.

Jens B, Gert og Henning samarbejder om det. Vores budgetforslag fremlægges for bestyrelsen.

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Kassereren fremlægger skriftligt regnskab og redegør for tallene. Det ser rigtig fint ud.
 2. Medlemsstatus. 37 medlemmer.
 3. Nyt fra SUF. Rosa deltog ikke i mødet.
 4. Velfærdsdemo til efteråret V/Jens B Bent Poulsen FOA og Jens B har aftalt at tage initiativ til at involvere de faglige organisationer samt socialdemokraterne og SF i drøftelse heraf.
 5. Næste mødes tema. .Birthe fremlægger ide om at vi fremover får en forretningsorden. Det drøftes på næste møde.
 6. Eventuelt. * Birthe orienterer om regionsmøde og omdeler de stillede forslag der var til behandling på mødet. * Birthe spørger til valgforbund, Jens B, Gert og Henning skal til møde om det i næste uge. * Charlotte orienterer: fra Signe Bekker er der info om at Kvinderådet laver en landskampagne med fokus på kvindelig repræsentation ved politiske tillids- og topposter. * Jo har indkøbt merchandise til valgkampen: t-shirts, badges, balloner, vindmøller, bolsjer og en del info-foldere til uddeling bl.a. ”Kort og godt om EL” og ”EL`s principprogram”. Er der brug for noget, kan det hentes hos Jens B, ring først: 30914229. *Det aftales at vi drøfter et generelt fælles visitkort på næste møde.

 

Mødt: Charlotte, Steen, Lene D, Birthe, Jens B., Henning, Gert, Lene S, Jens C, Jo. Afbud fra Brian.

 

Næste møde er et medlemsmøde onsdag d. 13 sept. Kl. 19 hos Metal på Langebro.

 

Mange hilsner Jens B og Jo