Enhedslisten har valgt at stå uden for Budget 2020.

Kunne Enhedslisten have valgt at gå med i budgetforliget?

Budgetforliget gav skolerne et varigt løft. Noget som vi i Enhedslisten i den grad bifalder. Samtidigt blev der sat midler af til at komme under huden på udfordringerne med inklusion. Formentlig en af de største enkeltstående udfordringer i både vores egne skoler og skolerne i mange af landets øvrige kommuner.  Det er ihvertfald et skridt på vejen.

Enhedslisten fik forhandlet sit forslag om en grøn koordinator på plads ift budgettet. Det har vi kæmpet for siden 2017, og nu lykkedes det. Blandt andet fordi stort set alle politikere i kongeriget Danmark langt om længe har indset,  at klima, miljø og bæredygtighed vil være temaet, så langt øjet rækker. Og dermed også ved mange valg fremover!

Der er også andre gode punkter i budgetforliget. For eksempel var der ikke besparelseskataloger på bordet i år. Det kan dog ændre sig allerede fra næste år og fremover, blandt andet afhængigt af ny udligningsreform m.v.

Der blev skåret økonomisk i nogle af de konkrete forslag, som blev besluttet videreført, ligesom mange af de ønsker, som de forskellige udvalg havde fremsendt, ikke nåede med i budgetforliget. Sådan er det med politisk prioritering. Og et budgetforlig er om noget ensbetydende med politiske prioritering.

Men tilbage til spørgsmålet: Kunne Enhedslisten have valgt at gå med i budgetforliget? Ja, det kunne vi godt. Men det ville have krævet, at vi fulgte en logik, der handler om at se et budgetforlig som et enkeltstående øjebliksbillede. Hvor logikken er, at hvis budgetforliget indeholder rigtigt gode forslag som for eksempel et varigt løft til vores skoler, og du samtidigt får forhandlet et af dine egne prioriterede forslag igennem, så kan det her og nu være lidt lige meget med kommunens politiske profil på alle andre områder. Ud fra den logik vil ikke så helt få sikkert tænke, at vi da skulle være gået med i budgetforliget.

Men når vi har valgt at stå udenfor, handler det blandt andet om nogle af de overvejelser, som I kan læse om herunder.

Væsentlige overvejelser.

Er vi enige i forligstextens overordnede politiske forståelsesramme, som ifølge forligspartierne betyder, at “budgetforliget for budget 2020 er bygget op om omkring vores ambitioner i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030” ? 

Hvilke vigtige forslag fik vi ikke igennem?

Hvilke vigtige  kommunale indsatsområder blev ikke tilgodeset med budgetforliget?

Vedrørende det første punkt har Enhedslisten løbende forholdt sig kritisk til flere af de væsentligste ambitioner i Vækststrategien Sund Vækst. Og til grundlaget for dem. For eksempel de ambitioner, der relaterer sig til kommunens datacenterstrategi, som vi af samme grund heller ikke har stemt for. Også i forhold til nogle af ambitionerne i digitaliseringsstrategierne har vi løbende forholdt os kritisk til de indholdsmæssige forudsætninger, ligesom vi har efterlyst nogle mere konkrete ambitioner i forhold til naturen, biodiversitet m.v.. Eller sagt med andre ord, så er Enhedslisten ikke der, hvor vi opfatter Vækststrategiens forskellige ambitioner som det forkromede politiske udgangspunkt, som et budgetforlig nødvendigvis skal bygges op omkring. Det er et væsentligt forbehold, når det gælder en helt afgørende præmis for, hvordan indholdet i budgetforliget skal opfattes og placeres rent politisk.

I forhold til hvilke forslag, Enhedslisten ikke fik igennem, er der grund til at pege på, at vi for fjerde år i træk prioriterede forslaget om at få ansat en rigtig borgerrådgiver i Aabenraa Kommune. Vi betragter det som et vigtigt forslag, som betyder meget for os. Når vi år efter år får en kold skulder i forhold til lige netop det forslag, så handler det ikke om økonomi. Det ville man sagtens kunne finde ud af. Her handler det derimod politik, og dermed også om klart definerede politiske skillelinier. Man vil ganske enkelt ikke have den borgerrådgiver i Aabenraa Kommune.

Samtidigt savner vi i det hele taget, at der i budgetforliget er indeholdt forslag, der tager udgangspunkt i de mest sårbare og udsatte grupper. Vi har fremlagt et forslag om at knække Udsathedens Kronologi i Aabenraa  Kommune. Vi ser ganske enkelt for mange helt unge, der, når de møder Jobcentret som 18-22-årige, er kendetegnet ved dybt komplekse udfordringer på både det personlige og sociale plan. Samtlige disse unge har gennem hele opvæksten været tæt på kommunale fagpersoner og ledere, så spørgsmålet er, hvorfor de som 18-årige kan fremstå så udsatte, som de ifølge Jobcentrets beskrivelse rent faktisk gør. Det er vi nødt til at forholde os til på tværs af de involverede kommunale aktører. Men det bliver altså ikke i denne omgang.

I forhold til hvilke kommunale indsatsområder, der ikke blev tilgodeset i denne ombæring, kan man, udover nogle af de mest udsatte grupper, også pege på en mere konsekvent inddragelse af borgerne, når vi skal udvikle og kvalificere indsatser i forhold til deres liv. Det gælder de sårbare og udsatte børn og unge, det gælder de hjemløse, det gælder de gamle osv. Og så er den helt tidlige indsats i barnets første 3-5 år stadig et vigtigt nøglepunkt for Enhedslisten.

Afrunding.

Er det et ønske i sig selv for Enhedslisten af stå udenfor budgetforlig? Overhovedet ikke. Vi er indstillet på at samarbejde i både byråd og udvalg.

Betyder vores stillingtagen til budgetforliget, at Enhedslisten har sat sig selv uden for indflydelse fremover. Nej, det gør det ikke. Vi fik et vigtigt forslag om en Grøn koordinator med i budgetforliget denne gang, og vi vil også fremover få nogle af vores forslag igennem.

Nu fortsætter vi vores politiske arbejde og samarbejde. Vi vil løbende formulere nye konkrete forslag og indfaldsvinkler til det løbende politiske arbejde i byråd og udvalg med vores politiske kolleger. Det ændrer budgetforliget ikke ved. Overhovedet.

Afslutningsvis skal jeg lige aflive en “myte”, jeg er blevet præsenteret for i dag. Nemlig at Enhedslisten skulle have sagt ja til at indgå i budgetforliget, men fortrød i allersidste sekund. Det er noget vrøvl. Jeg mailede vores beslutning til borgmesteren indenfor den fastsatte tidsfrist. Og det var det.

Fortsat god weekend!

Jens Bundgaard Nielsen